Stenkrossens värdegrund

Stenkrossen ska ha en värdegrund för att det ska finnas tydliga, konkreta mål för hur vi ska arbeta och mot vad. Vi vill med en värdegrund synliggöra vilka värderingar huset och verksamheten ska stå för och vad som gäller när du kommer hit som besökare. Värdegrunden ska gälla alla, både de som arbetar här, samt brukare av lokalen, såväl som hyresgäster och besökare. Alla som arbetar i huset eller hyr lokalerna ska ha god kännedom om värdegrunden, och om du kommer hit som besökare ska du enkelt kunna ta del av den. 

Barnkonventionen

På Stenkrossen arbetar vi enligt Barnkonventionen. I enlighet med artikel nr 31 så jobbar vi med barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Vi strävar samtidigt efter att erbjuda en mötesplats där alla olika åldersgrupper kan få tillgång till ett rikt kulturutbud och vill arbeta för att våra arrangemang ska inkludera så många generationer som möjligt.

Samarbete

På Stenkrossen tror vi på samarbete över normalt rådande gränser. Tillsammans kan vi göra mycket mer och skapa en mer kvalitativ verksamhet. I personalstyrkan ser vi till att ingen lämnas ensam med allt för betungande arbetsuppgifter. Samarbete mellan besökare leder till en mer harmonisk och utvecklande miljö och en starkare upplevelse.

Inkludering

Med inkludering menas ett aktivt arbete för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten från början. Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, det vill säga förändring av föreställningar och strukturer som står i vägen för jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta i verksamheten.

Vi vill också lägga fokus vid språkbruket i verksamheten. När vi talar med varandra gör vi det på ett välkomnande sätt och ser till att inte kränka någon genom vårt språk.

Delaktighet

På Stenkrossen ska ett delaktighetstänk finnas i verksamheten. Som brukare ska du ha rätt till reellt inflytande och makt att påverka den verksamhet som du berörs av. Du ska ges verktyg och förutsättningar för att vara med och skapa morgondagens Stenkrossen.  Vi arbetar i förekommande fall med artikel 12 i barnkonventionen och tillfrågar barn och unga om råd i beslut som berör verksamhet som de är i kontakt med.

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ (…).”

Hållbarhet

Stenkrossen ska arbeta med ekologisk, ekonomisk, social, kulturell och psykologisk hållbarhet ur ett holistiskt och medvetet perspektiv. Genom interna och externa samarbeten och samarrangemang strävar vi efter att verksamheten ska uppvisa goda exempel på hur det går att arbeta med olika typer av hållbarhet på ett genomgripande sätt. Vi strävar alltid efter att så mycket som möjligt av de varor som köps in ska vara ekologiska och fair trade-märkta, både mat och annat. Ett hållbarhetstänk ska finnas i hela huset, och vi ska vara ständigt miljömedvetna. Vi jobbar också för att våra projekt, besökare och brukare ska utveckla sin medvetenhet om det holistiska hållbarhetsperspektivet.

Jämställdhet och Jämlikhet

Stenkrossen strävar efter att alla individer ska ha samma möjligheter när de kliver in genom dörren, även om förutsättningarna ser olika ut. Vi vill att Stenkrossen ska vara ett hus för alla, och att alla ska känna att de finner en plats här.

Jämlikhet innebär att alla, oavsett identitet, kulturell och social tillhörighet, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika kön. Framför allt handlar detta om att alla människor oavsett kön och könsöverskridande identiteter eller uttryck ska bli bemötta med respekt och ha samma sociala ställning.

Vision om huset

Stenkrossen ska vara ett hus där du känner dig välkommen, inspireras till eget skapande och får utveckla din kreativitet. Huset är förändringspositvt och står för nytänkande och utmanande av rådande normer. Som individ vill vi att du ska känna en harmoni i huset och att du känner att det blir en oas, en trygg plats för dig att utvecklas, samtidigt som du lockas till spännande, oväntade upplevelser som vi vill ska berika ditt kultur- och fritidsliv. 

Vi vill möjliggöra för professionella kulturutövare att leva på sitt skapande och bidra till att Lund blir en öppnare stad där nyanlända och etablerade svenskar kan mötas i kreativa processer och aktiviteter.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund