Öppna aktiviteter

Eftersom stödmodellsplatserna på Stenkrossen inte kostar något i monetära medel så producerar aktörerna istället ett antal öppna aktiviteter i gengäld för sin plats. Antalet aktiviteter per plats beror på hur lång period aktören blivit beviljad plats, och räknas per påbörjad 3-månadersperiod.

 

Stödmodell Mini

(3 månader) = 1 öppen aktivitet

Stödmodell Midi

(1 år) = 4 öppna aktiviteter
+ 1 öppen aktivitet på Kulturnatten i Lund

Stödmodell Maxi

(3 år) = 4 mindre öppna aktiviteter per år eller 1 större arrangemang per år + 1 öppen aktivitet på Kulturnatten i Lund

Om en aktör inte fullföljer sin beviljade tid på Stenkrossen behöver den endast producera öppna aktiviteter för varje påbörjad 3-månadersperiod. Dvs om en aktör är på Stenkrossen i 2 månader så producerar den 1 öppen aktivitet. Om den har sin plats i 5 månader så producerar den 2 öppna aktiviteter. Om aktören finns på Stenkrossen i 9 månader så producerar den 3 öppna aktiviteter.

Vad är en öppen aktivitet?

En öppen aktivitet är en större eller mindre tillställning som aktören själv arrangerar och marknadsför, och som går i linje med den verksamhet som denne bedriver på Stenkrossen inom ramen för sin stödmodellplats. Det kan t ex vara en utställning, workshop, föreläsning, prova-på-session, presentation, föreställning, etc. Kravet för en öppen aktivitet är att den ska vara gratis för alla att delta i, och öppen för den stora allmänheten. Aktiviteten kan rikta sig mot en specifik målgrupp, men den måste fortfarande vara välkomnande för vem som helst som vill delta. Det går bra att ha en föranmälan och begränsat antal platser till aktiviteten, men då måste anmälan fortfarande vara tillgänglig för den stora allmänheten.

Avgränsningar

En öppen aktivitets huvudsyfte får inte vara att rekrytera nya medlemmar. Att det kanske blir en följd av den öppna aktiviteten är bara positivt, men en ren rekryteringsträff, prova-på-tillfällen som hör till den ordinarie verksamheten (t ex prova-på-tillfällen av i normala fall avgiftsbelagda lektioner/aktiviteter i början av terminen), eller enbart en presentation av verksamheten och hur man blir medlem kommer inte räknas som en öppen aktivitet. Den öppna aktiviteten får inte heller enbart bestå av aktörens ordinarie ”dagliga” verksamhet. Exempelvis om en konstnär skulle bjuda in till att andra kan komma och titta på medan denne målar skulle inte räknas. Inte heller skulle ett enkelt ”öppet hus” eller en aktivitet av för intern karaktär räknas, exempelvis en terminsuppvisning av en barngrupp. Skillnaden ligger i att aktören aktivt bör involvera besökaren i tillställningen, eller visa upp ett färdigt verk för att det ska ses som en öppen aktivitet. En öppen aktivitet kan t ex räknas som för intern om bedömningen är att det inte är av intresse för någon utanför aktörens närmsta krets på Stenkrossen. 

Tidsram

De öppna aktiviteterna kan genomföras utspritt över tiden som aktören har sin plats på Stenkrossen, och för Midi och Maxi behöver de inte ligga i direkt anslutning till varje 3-månadersperiod.

Mini = Aktiviteten ska genomföras under de 3 månader (eller mindre) som aktören har plats på Stenkrossen.

Midi = Aktören kan sprida ut sina öppna aktiviteter över året, men de ska vara genomförda när aktören avslutar sin aktuella period på Stenkrossen.

Maxi = De öppna aktiviteterna kan spridas ut över året, men ska genomföras inom det aktuella året. Det finns ingen fast tid för när det alt. större arrangemanget måste genomföras, så länge det sker inom det aktuella året.

På dialogmötet med Stenkrossen bestämmer aktören och Stenkrossens verksamhetsledare tillsammans när det bäst lämpar sig att genomföra de öppna aktiviteterna. Om en plötslig situation skulle uppstå som gör att aktören inte har möjlighet att genomföra sin öppna aktivitet/er innan deras stödmodellsperiod är slut, t ex pga a force majeure eller akut sjukdom, så är det upp till aktören att snarast möjligt ta kontakt med Stenkrossens verksamhetsledare för att planera in ett nytt datum.

Om någon av aktörens samtliga öppna aktiviteter uteblir, och inte har genomförts efter 3 månader efter avslutad stödmodellsperiod så kan det påverka aktörens chanser till bidrag eller mjukstöd (stödmodellerna) från Lunds kommun i framtiden.

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund