Redovisning

Redovisning

När?

Redovisningen laddas upp senast 3 månader efter avslutad stödmodellsperiod.

Var?

Redovisningen skickas in genom att ladda upp ditt/dina dokument i systemet där du ansökte om stödmodellsplatsen:
Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun

Dokument inskickade via mejl till Stenkrossen eller enheten för Stöd och utveckling undanbeds, annat än när det specifikt efterfrågas. Redovisningar inskickade via mejl utan att det efterfrågats räknas inte som en godkänd inlämning.

Hur?

Logga in via länken ovan med samma inlogg som när du ansökte, och klicka på ”Dokumenthantering” uppe i högra hörnet. Välj sedan ”Ladda upp filer” i drop-down-listan. Välj ”Redovisning” som dokumenttyp och ange året då du påbörjade din stödmodellsperiod. Om du har en Maxi väljer du det senast gångna året.

Vad?

Kraven för hur omfattande redovisningarna ska vara skiljer sig lite mellan de olika stödmodellerna.

Mini

 • Kort skriftlig beskrivning av den gångna projektperioden och dess arbete, och reflektioner över resultatet. Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Kom gärna med konkret feedback.

 • En sammanfattande beskrivning av de öppna verksamheterna, berätta kort om varje tillfälle (vad, var, när, hur?) och hur det resulterade, samt besökarantal.

Midi

 • Projektredogörelse; vad är/var visionen, vad har åstadkommits, vad har hänt, hur gick en tillväga.

 • Resultat av arbetet under projektperioden

 • En sammanfattning av statistiken från de öppna verksamheterna, såsom besökarantal, samt ev. övrig besökarstatistik etc. Om projektet har inbringat inkomst från verksamheten på Stenkrossen, t ex biljettintäkter, ska även detta redovisas.

 • Ev. reviderad projektplan (om en vill ansöka om förlängning)

Maxi

En gång om året sker ett obligatoriskt dialogmöte med Stenkrossens verksamhetsledare, där verksamheten måste inkomma med en ev. reviderad verksamhetsplan för kommande år samt en verksamhetsberättelse för det gångna året.

 • Verksamhetsredogörelse; vad är/var visionen, vad har åstadkommits, vad har hänt, hur gick en tillväga.

 • Resultat av arbetet under verksamhetsperioden. Om ditt projekt/verksamhet är vinstdrivande ska även en faktisk budget redovisas.

 • En sammanfattning av statistiken från de öppna aktiviteterna, såsom besökarantal, samt ev. övrig besökarstatistik etc. Om nyttjaren/organisationen har inbringat inkomst från verksamheten på Stenkrossen, t ex biljettintäkter, ska även detta redovisas.

 • Under sista året bör en även inkomma med en reviderad projektplan om en vill ansöka om förlängning.

  Dokument som ni kan bortse från i redovisningen:

 • Protokoll från styrelsemöten eller årsmöten

 • Interna mötesanteckningar

 

Project report

When?

The report shall be uploaded at the latest 3 months after the end of the project period.

Where?

The report is sent in by uploading you document/s in the same system where you applied; 
Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun

We ask you to refrain from sending in your report by email to Stenkrossen or the Department for Development and Grants, if not specifically asked to do so. Sending the report in by email without it being asked does not count as a valid ”hand-in”.

How?

Use the same login as when you applied, to log into the system through the link above. Click on ”Dokumenthantering” in the upper right corner, and choose ”Ladda upp dokument” from the drop down list. Choose ”Redovisning” as your document type and enter, below, the year for when you began your project period at Stenkrossen. If you have a Maxi, please choose the latest year gone by.

What?

The information that needs to be included in the project report differs a bit between the different grant models.

Mini

 • Short written summary of the past project period, it’s process and some thoughts and reflections over the result. What worked well? What did not work out so well? Feel free to include any concrete feedback.

 • A summary describing the open activities, a brief recapture of each event (what, where, when, how?) and the results, as well as visitor numbers.

Midi

 • An account of the project; what is/was the vision, what has been accomplished, what has happened, what where the methods.

 • Result of the work during the project period

 • A summary of statistics from the open activities, such as visitor numbers, as well as other information. If the project has had any income from the project or activites at Stenkrossen, such as ticket sales, this should also be included.

 • If the project is looking to apply to extend the project period, a revised project plan for the coming period should also be included. 

Maxi

One time a year the Maxi projects will be called to a dialogue meeting with Stenkrossen’s organisational manager, for which the project must send in a revised project plan along with project report for the last year.

 • Report of the project and process; what is/was the vision, what has been accomplished, what has happened, what were your methods?

 • The result of the project and process. If the project/organisation in profit-driven an actual budget should also be included.

 • A summary of statistics from the open activities, such as visitor numbers, as well as other information. If the project has had any income from the project or activites at Stenkrossen, such as ticket sales, this should also be included.

 • If, during the last year, the project is looking to apply to extend the project period, a revised project plan for the coming period should also be included. 

Documentation you do not need to include in the report:

 • Protocols from board meetings or annual meetings

 • Internal meeting notes

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund