Öppna aktiviteter

Eftersom stödmodellsplatserna på Stenkrossen inte kostar något i monetära medel så producerar aktörerna istället ett antal öppna aktiviteter i gengäld för sin plats. Antalet aktiviteter per plats beror på hur lång period aktören blivit beviljad plats, och räknas per påbörjad 3-månadersperiod.

 

Stödmodell Mini (3 månader) = 1 öppen aktivitet

Stödmodell Midi (1 år) = 4 öppna aktiviteter + 1 öppen aktivitet på Kulturnatten i Lund

Stödmodell Maxi (3 år) = 4 mindre öppna aktiviteter per år eller 1 större arrangemang per år + 1 öppen aktivitet på Kulturnatten i Lund

Om en aktör inte fullföljer sin beviljade tid på Stenkrossen behöver den endast producera öppna aktiviteter för varje påbörjad 3-månadersperiod. Dvs om en aktör är på Stenkrossen i 2 månader så producerar den 1 öppen aktivitet. Om den har sin plats i 5 månader så producerar den 2 öppna aktiviteter. Om aktören finns på Stenkrossen i 9 månader så producerar den 3 öppna aktiviteter.

Vad är en öppen aktivitet?

En öppen aktivitet är en större eller mindre tillställning som aktören själv arrangerar och marknadsför, och som går i linje med den verksamhet som denne bedriver på Stenkrossen inom ramen för sin stödmodellplats. Det kan t ex vara en utställning, workshop, föreläsning, prova-på-session, presentation, föreställning, etc. Kravet för en öppen aktivitet är att den ska vara gratis för alla att delta i, och öppen för den stora allmänheten. Aktiviteten kan rikta sig mot en specifik målgrupp, men den måste fortfarande vara välkomnande för vem som helst som vill delta. Det går bra att ha en föranmälan och begränsat antal platser till aktiviteten, men då måste anmälan fortfarande vara tillgänglig för den stora allmänheten.

Avgränsningar

En öppen aktivitets huvudsyfte får inte vara att rekrytera nya medlemmar. Att det kanske blir en följd av den öppna aktiviteten är bara positivt, men en ren rekryteringsträff, prova-på-tillfällen som hör till den ordinarie verksamheten (t ex prova-på-tillfällen av i normala fall avgiftsbelagda lektioner/aktiviteter i början av terminen), eller enbart en presentation av verksamheten och hur man blir medlem kommer inte räknas som en öppen aktivitet. Den öppna aktiviteten får inte heller enbart bestå av aktörens ordinarie ”dagliga” verksamhet. Exempelvis om en konstnär skulle bjuda in till att andra kan komma och titta på medan denne målar skulle inte räknas. Inte heller skulle ett enkelt ”öppet hus” eller en aktivitet av för intern karaktär räknas, exempelvis en terminsuppvisning av en barngrupp. Skillnaden ligger i att aktören aktivt bör involvera besökaren i tillställningen, eller visa upp ett färdigt verk för att det ska ses som en öppen aktivitet. En öppen aktivitet kan t ex räknas som för intern om bedömningen är att det inte är av intresse för någon utanför aktörens närmsta krets på Stenkrossen. 

Tidsram

De öppna aktiviteterna kan genomföras utspritt över tiden som aktören har sin plats på Stenkrossen, och för Midi och Maxi behöver de inte ligga i direkt anslutning till varje 3-månadersperiod.

Mini = Aktiviteten ska genomföras under de 3 månader (eller mindre) som aktören har plats på Stenkrossen.

Midi = Aktören kan sprida ut sina öppna aktiviteter över året, men de ska vara genomförda när aktören avslutar sin aktuella period på Stenkrossen.

Maxi = De öppna aktiviteterna kan spridas ut över året, men ska genomföras inom det aktuella året. Det finns ingen fast tid för när det alt. större arrangemanget måste genomföras, så länge det sker inom det aktuella året.

På dialogmötet med Stenkrossen bestämmer aktören och Stenkrossens verksamhetsledare tillsammans när det bäst lämpar sig att genomföra de öppna aktiviteterna. Om en plötslig situation skulle uppstå som gör att aktören inte har möjlighet att genomföra sin öppna aktivitet/er innan deras stödmodellsperiod är slut, t ex pga a force majeure eller akut sjukdom, så är det upp till aktören att snarast möjligt ta kontakt med Stenkrossens verksamhetsledare för att planera in ett nytt datum.

Om någon av aktörens samtliga öppna aktiviteter uteblir, och inte har genomförts efter 3 månader efter avslutad stödmodellsperiod så kan det påverka aktörens chanser till bidrag eller mjukstöd (stödmodellerna) från Lunds kommun i framtiden.

 

Open activities

Since Lund municipality do not charge any money for the spots at Stenkrossen, the projects instead produce a number of open activities in return for their spot at Stenkrossen. The number of activities produced per project is dependent on for how long the project is situated at Stenkrossen, counted in 3-months intervalls.

Grant model Mini (3 months) = 1 open activity.

Grant model Midi (1 år) = 4 open activities + 1 open activity at Kulturnatten in Lunds kommun.

Grant model Maxi (3 years) = 4 smaller open activities per year or 1 larger event per year + 1 open activity at Kulturnatten in Lunds kommun.

If a project doesn’t complete it’s granted period of time at Stenkrossen, it only has to produce open activities for the actual time spent, counted for each initiated 3-month period. That is, if a project is housed at Stenkrossen for 2 months, it produces 1 open activity. If it’s there for 5 months, it produces 2 open activities. Or if the project, for example is housed for 9 months, it produces 3 open activities.

What is an open activity?

An open activity is a smaller or larger event that is produced and marketed by the project themselves, which is cohesive with the work of the project at Stenkrossen. It could be in the form of an exhibition, workshop, presentation, try-out-session, performance, etc. The requirements for the open activity is that it has to be free of change to participate in, and open and available to the public. The activity could be aimed and adjusted towards a certain target group, but must all the same be welcoming to anyone who wishes to attend. It is perfectly alright to require that peple sign up in advance for the activity, given that it is made sure that the sign up arrangement is accessible to the outside public.

Delimitations

The main purpose of an open activity cannot be to recruit new members to the ordinary activities of the project itself. That it may be a consequence of the open activity is nothing but positive, but a clear recuitment meeting, try-out-session that is part of the regular project activities (such as try-out-sessions of activities at the start of a semester that the project normally charges it’s members for), or a sole presentation of the project and how to become a member will not count as a valid open activity. An open activity may not consist of a projects ordinary daily or weekly activities/processes. For example, if a painter would invite people to come and look at when him/her/it is painting, it would not count. Nor would an ”Open house” or an activity with a too internal character pass, such as a performance at the end of a semester with a children’s group within the ordinary activities of the project. The difference lies within the activity’s ability to activly involve the visitors in the event, and/or the project’s ability to show off a finished piece. The open activity can be seen as too internal if, e.g. the nature of it is considered to not be of interest to anyone outside the nearest group of people in the project or at Stenkrossen.

Time frame

The open activities can be spread out throughout the period of time that the project is housed at Stenkrossen. For Midi and Maxi they do not have to be scheduled in connection the the 3-month intervalls.

Mini = The activity needs to be carried through during the 3-month period (or less) that the project is housed at Stenkrossen.

Midi = The project can spread out the activities throughout the year, but they need to have been carried through before the project period comes to it’s end.

Maxi = The activitites can be spread out throughout the year, but must be carried through, four each year. If the project chooses to do one larger event per year, there is no set time frame for when they must take place, as long as it does within the year in question.

The schedule for the open activities will be set in consensus with Stenkrossen’s organisational manager during the introduction meeting at the beginning of your project period.

If an unpredicted situation should arise, such as force majeure or serious illness, which prevents the project from seeing their open activity/ies through, it is the responsibility of the project to contact Stenkrossen’s organisational manager to set up a new time.

If any of the open activities should not be carried through within the frames of the the agreement, or not have been realized more than three months after the time period at Stenkrossen has ended, this may affect the chances for the project owners to receive grants (monitary) or grant models at Stenkrossen from Lund municipality in the future.

 

Lunds kommun

Kontakt

Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer

212000-1132

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

stenkrossen@lund.se

Besök oss

Kastanjegatan 13, Lund